Skip to content
El Tren Solidari

ESTATUTS

ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació “Associació El Tren Solidari” es constitueix aquesta entitat, que regula les seves
activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:
Obtenir ingressos que es destinaran a associacions de malalties minoritàries, centres hospitalaris i/o
d’investigació o a l’ajut de casos especials que es decidiran en assemblea.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Organització d’actes socioculturals, esportius i totes aquelles activitats que, en el marc de la llei, ens
permetin obtenir fons econòmics.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Cardenal Sentmenat, 4, 08017
  Barcelona.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
  Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
  Article 4
  Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i
  voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Pel que fa a les persones físiques:
 3. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 4. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
  necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les
  assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 5. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats
  d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
  Pel que fa a les persones jurídiques:
 6. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 7. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la
  possibilitat de formar part d’una associació.
  Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual
  prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc, i la comunicarà a l’assemblea
  general més immediata.
  Article 5
  Són drets dels membres de l’associació:
 8. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 9. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 10. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 11. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les
  normes legals i estatutàries.
 12. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
  plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 13. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
  mandataris/àries de l’associació.
 14. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 15. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 16. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 17. Formar part dels grups de treball.
 18. Posseir un exemplar dels estatuts.
 19. Consultar els llibres de l’associació
  Article 6
  Són deures dels membres de l’associació:
 20. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 21. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions
  econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 22. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 23. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
  Article 7
  Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
 24. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta
  Directiva.
 25. No satisfer les quotes fixades.
 26. No complir les obligacions estatutàries.
  Capítol III. L’Assemblea General
  Article 8
 27. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret
  propi i irrenunciable.
 28. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
  majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 29. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
  qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
  Article 9
  L’Assemblea General té les facultats següents:
  a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
  b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  c) Modificar els estatuts.
  d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les
  seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
  e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
  f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
  g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
  i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes
  d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
  j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta
  Directiva per faltes molt greus.
  k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de
  l’associació.
  Article 10
 30. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos
  següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 31. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho
  consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas,
  l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
  Article 11
 32. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
  com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 33. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
  mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades
  que ha de tenir l’associació. També es podrà realitzar utilitzant xarxes socials i correu electrònic.
 34. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no
  hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat
  de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 35. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el
  president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat
  numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
  Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que
  s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar
  a disposició dels socis i sòcies al local social, xarxes socials, pàgina web o correu electrònic.
  Article 12
 36. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades
  presents o representades.
 37. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o
  més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer
  terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de
  reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat
  que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una
  nova assemblea general.
  Article 13
 38. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 39. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 40. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució
  d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
  alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats
  (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si
  es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies
  presents o representats (més vots a favor que en contra).
 41. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies
  i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin
  expressament.
  Capítol IV. La Junta Directiva
  Article 14
 42. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan:
 • el president/a
 • el vicepresident/a
 • el secretari/a
 • el tresorer/a
 • i un mínim de 4 vocals i un màxim de 10
  Aquests càrrecs són exercits per persones diferents.
 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per
  votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat
  el càrrec.
 2. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
  mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha
  d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
  Article 15
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense
  perjudici que puguin ser reelegits.
  Després d’un període de quatre anys i en cas que no hi hagués ningú amb voluntat d’ocupar aquests
  càrrecs, es proposarà la substitució a vocals de l’associació.
 5. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse
  per:
  a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les
  jurídiques
  b) incapacitat o inhabilitació
  c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
  d) separació acordada per l’assemblea general
  e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 6. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de
  l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un vocal de l’associació pot ocupar provisionalment
  el càrrec vacant.
  Article 16
 7. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
  mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i
  directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
  per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de
  l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i
  confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i
  autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a
  proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per
  aconseguir:
  -subvencions o altres ajuts
  -l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un
  centre de recuperació ciutadana
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar
  dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
  primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de
  govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
  Article 17
 8. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi,
  s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap
  cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4
 9. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si
  ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5
  Article 18
 10. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
  quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 11. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
  encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del
  secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 12. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
  Article 19
 13. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups
  de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 14. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que
  els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 15. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats
  per l’Assemblea General.
  Article 20
  Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel
  secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la
  sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
  Capítol V. La presidència i la vicepresidència
  Article 21
 16. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
  Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea
  General o la Junta Directiva.
 17. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la
  vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
  Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
  Article 22
  El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també
  l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els
  rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva,
  les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en
  establiments de crèdit o d’estalvi.
  Article 23
  El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes
  de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que
  calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
  Capítol VII. Les comissions o grups de treball
  Article 24
  La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de
  l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
  que es proposen dur a terme. Com a mínim formarà part d’aquesta comissió un vocal que mantindrà
  informada a la Junta Directiva.
  La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
  encarregats dels quals li han de presentar quan sigui necessari un informe detallat de les seves
  actuacions.
  Capítol VIII. El règim econòmic
  Article 25
  Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
  a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
  b) les subvencions oficials o particulars
  c) les donacions, les herències o els llegats
  d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se
  Article 26
  Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
  derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta
  Directiva.
  L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar
  per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes
  extraordinàries.
  Article 27
  L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.6
  Article 28
  En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de
  figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
  Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del
  tresorer/a o bé la del president/a.
  Capítol IX. El règim disciplinari
  Article 29
  L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
  poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el
  reglament intern.
  El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
  En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i
  proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La
  resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
  Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
  En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
  interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que
  tingui lloc.
  Capítol X. La dissolució
  Article 30
  L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
  expressament per a aquest fi.
  Article 31
 18. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
  que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
  qualsevol operació pendent.
 19. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 20. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
  queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 21. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada
  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva
  activitat a favor d’obres benèfiques.
 22. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
  d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix
  aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
  Sant Vicenç dels Horts, 21 de Gener de 2012
  Signatures de tots els socis i sòcies fundadors
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.Ver Política de cookies
Privacidad